Visie en Missie

Seksualiteit is fundamenteel verbonden aan het leven van ieder mens. Het is de vanzelfsprekendheid, de evidentie, het natuurlijke, één van de basisbehoeften. Zonder seksualiteit geen menselijk soort. Een mens is zijn seksualiteit.

Invulling en betekenis geven aan, het leiden van een seksueel leven is een fundamenteel recht van ieder mens.

Rechten betreffende seksuele en reproductieve gezondheid van de mens liggen vast in internationale mensenrechtenverdragen. De VN Conventie inzake de Rechten voor Personen met een Handicap, geratificeerd door België op 2 juli 2009 vertrekt vanuit het principe dat personen met een beperking volwaardige mensen met gelijke rechten zijn. Het verdrag strijdt tegen allerlei vooroordelen en bevordert het bewustzijn voor de mogelijkheden van personen met een ondersteuningsnood[1]. Voor personen met een ondersteuningsnood blijft seksualiteit echter nog al te vaak een taboeonderwerp. Niet zozeer de maatschappelijke erkenning van dit recht, doch het erkennen van specifieke en noodzakelijke zorg en ondersteuning vormen nog steeds een drempel. De afhankelijkheidspositie van mensen met een ondersteuningsnood, de handelingsverlegenheid en de soms beperkte specifieke kennis van het netwerk zijn nog te vaak aanleiding dat seksuele en reproductieve rechten van mensen met een ondersteuningsnood niet altijd als dusdanig erkend en gerespecteerd worden.

Aditi  wil een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat opdat er een bewustzijn groeit dat mensen met een ondersteuningsnood eveneens individuen zijn met seksuele gevoelens, verlangens en noden. Tevens wil Aditi een bijdrage leveren dat er een bewustzijn groeit dat ook op gebied van seksualiteit een aangepaste zorg en ondersteuning kan nodig zijn en dat mensen met een ondersteuningsnood recht hebben op deze ondersteuning.

We geven informatie en advies, we ondersteunen bij praktische dienstverlening, ondersteunen bij vragen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag, we organiseren vorming, we begeleiden bij visie en missieontwikkeling.

Het centrum heeft tevens als doel, vanuit een samenwerking met ervaringsdeskundigen en professionelen, expertise op te bouwen inzake seksualiteit om zo efficiënt mogelijk een antwoord te kunnen bieden op vragen. Daarenboven heeft Aditi de opdracht om het netwerk van de persoon met een ondersteuningsnood te bekwamen rond het thema seksualiteit en beperking. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met vormingsorganisaties.

Daar intimiteit en seksualiteit behoren tot de zeer persoonlijke levenssfeer van de mens, behoort de werking van Aditi  laagdrempelig te zijn. Het uitgangspunt is steeds opnieuw de eigen beleving van de persoon met de ondersteuningsnood. Vanuit deze gegevenheid wordt samen, via het face-to-face gesprek gezocht naar mogelijkheden. Aditi biedt een antwoord op maat waar mogelijk. Het  netwerk is partner bij de ondersteuning voor zover de persoon met de ondersteuningsnood dit zelf uitdrukkelijk wenst, of indien dit gezien de aard van de beperking een meerwaarde is.

De vijf kernopdrachten van Aditi vzw

kernopdrachten aditi

Kernwoorden van onze werking

  • Maatschappelijke en individuele bespreekbaarheid van seksuele gezondheid

  • Preventie:
    • Preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag
    • Gezondheidspreventie (minder gebruik van medicatie, bevorderen van het revalidatieproces, bevorderen psychisch welbevinden…)
  • Verbeteren van de levenskwaliteit door welzijnsbevordering en positieve persoonlijke beleving

[1] Onder personen met een ondersteuningsnood verstaan we personen met een beperking, kwetsbare ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid